Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

EK Verkoop: de besloten vennootschap EK Verkoop B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de Dokweg 37 (1976 CA) te IJmuiden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73330957, 0255 22 80 00, info@kunststofkozijn.nl, handelend onder de naam: ‘EK Verkoop’;

Afnemer: de natuurlijke persoon die niet handelt vanuit beroep of bedrijf (de consument) of de natuurlijke of rechtspersoon die wel handelt vanuit beroep of bedrijf en die van EK Verkoop kozijnen op maat bestelt en koopt.

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met EK Verkoop. 
 2. Algemene voorwaarden van Afnemer worden uitdrukkelijk uitgesloten en van de hand gewezen.
 3. Bedingen die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts per geval uitzonderlijk.
 4. Vernietiging of nietigheid van een bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van het overige deel van deze voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.
 5. Afnemer met wie EK Verkoop eenmaal met toepassing van deze voorwaarden heeft gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere aanbiedingen of offertes van, overeenkomsten met en leveringen van zaken en diensten door EK Verkoop.
 6. Afnemer stemt er mee in dat de communicatie kan plaatsvinden door middel van het individuele digitale klantendossier op de website van EK Verkoop.

Artikel 2 De overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Afnemer en EK Verkoop komt tot stand door elektronische aanvaarding van een aanbod van EK Verkoop op haar website.
 2. EK Verkoop levert uitsluitend op basis van door Afnemer verstrekte informatie producten op maat. Afnemer voert alle gewenste eigenschappen van de zaak in zoals maten, hoeveelheid, kleur, draairichting, afwerking en alle overige eigenschappen (hierna: ‘specificaties’) in de configurator op de website van EK Verkoop. Afnemer is verantwoordelijkheid voor de juistheid van opgegeven specificaties. Onjuistheid van of fouten in de door Afnemer opgegeven specificaties zijn voor risico van Afnemer. Afbeeldingen, beschrijvingen, foto’s, e.d. en op de website of reclame van EK Verkoop vermelde informatie in welke vorm dan ook dienen slechts als voorbeeld en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
 3. Wijzigingen in de overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk worden overeengekomen.

Artikel 3 Prijzen

 1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting tenzij nadrukkelijk anders is vermeld.
 2. Alle prijzen zijn gebaseerd op de kostprijsbepalende factoren (bijvoorbeeld grondstoffen) op het moment van de opdrachtbevestiging. EK Verkoop is gerechtigd de prijzen tussentijds aan te passen aan eventuele wijzigingen in deze kostprijsbepalende factoren, ook als deze wijzigingen reeds bij het sluiten van de overeenkomst waren te voorzien.

Artikel 4 Betaling

 1. De volledige prijs is verschuldigd zodra de overeenkomst tot stand is gekomen. Niettemin kan EK Verkoop geheel vrijblijvend aanbieden dat na totstandkoming van de overeenkomst slechts een voorschot betaald hoeft te worden en het restant na aflevering van de zaak of op een ander door EK Verkoop te noemen moment kan worden voldaan. 
 2. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek, verrekening of opschorting te geschieden op een door EK Verkoop te bepalen wijze en aan te wijzen rekening.
 3. Vanaf de vervaldag van de factuur is de wettelijke (handels)rente over het bruto factuurbedrag, inclusief omzetbelasting verschuldigd. EK Verkoop is gerechtigd om alle op de inning van de vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen.
 4. Indien Afnemer ondanks het verbod op verrekening of opschorting zijn/haar betalingsverplichting opschort, heeft EK Verkoop het recht om de overeenkomst te ontbinden en (vervangende) schadevergoeding te vorderen.

Artikel 5 Levering

 1. De leverdatum van de zaak/zaken wordt door EK Verkoop bepaald en is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden en afhankelijk van de tijdige levering van de benodigde grondstoffen, halffabricaten, materialen en diensten. Indien buiten schuld van EK Verkoop vertraging ontstaat doordat tijdig bestelde grondstoffen, halffabricaten, materialen of diensten niet tijdig worden geleverd, is EK Verkoop gerechtigd om een andere leveringsdatum te bepalen.
 2. De leverdatum wordt in elk geval verlengd met minstens de duur waarvan Afnemer met de nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking aan de nakoming van de overeenkomst in verzuim verkeert. Vertraging in de levering na herstel van het verzuim (bijvoorbeeld wegens ontstane of opgelopen wachttijden) komt voor risico van Afnemer.
 3. Levering vindt plaats door aflevering van de zaak bij Afnemer, door bezitsverschaffing aan Afnemer. Afnemer draagt zelf zorg voor het lossen van de zaak/zaken van het transportvoertuig. 
 4. Indien Afnemer een zaak weigert te aanvaarden, dient hij/zij de weigering terstond na aflevering van het goed schriftelijk of elektronisch te melden onder vermelding van de (vermeende) gebreken. Kleine gebreken die eenvoudig kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot afkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan. Afnemer dient de zaak te controleren voorafgaand aan lossing van de zaak van het transportvoertuig.
 5. Indien Afnemer nalaat of weigert de zaak in bezit te nemen, kan EK Verkoop de zaak voor rekening en risico van Afnemer voor hem/haar weer in bewaring nemen. De levering wordt geacht te zijn geschied door bezitsverschaffing aan Afnemer en EK Verkoop wordt na levering geacht als houder/bewaarder voor Afnemer op te treden.
 6. Ingeval van een opdrachten tot levering van meer dan één zaak kan EK Verkoop per afzonderlijke zaak een leverdatum bepalen.
 7. Het eigendomsrecht van een zaak gaat te allen tijde eerst op Afnemer over na voldoening door Afnemer van al het door Afnemer aan EK Verkoop verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten. Afnemer is niet bevoegd geleverde zaken aan derden in pand te geven of in eigendom over te dragen. Afnemer is gehouden in geval van faillissement, surséance van betaling of beslaglegging op zaken de curator, bewindvoerder c.q. beslag leggende partij te wijzen op het onderhavige eigendomsvoorbehoud.

Artikel 6 Garanties

 1. Op alle door EK Verkoop af te leveren zaken geldt uitsluitend fabrieksgarantie van de leveranciers van EK Verkoop.
 2. Iedere garantie vervalt voor gebruikte materialen of grondstoffen.
 3. Van iedere garantie is uitgesloten gebreken in gebruikte materialen die door Afnemer ter beschikking zijn gesteld, gebreken ontstaan doordat er een gebrek in het gebouw zit waar de producten zijn opgeslagen dan wel zijn ingebouwd, gebreken ten gevolge van normale slijtage, verwaarlozing van het onderhoud, onjuist onderhoud en onjuist gebruik, toevallige of moedwillige beschadiging; gebreken als gevolg van brand- en stormschade of als gevolg van onjuiste montage of onjuist gebruik van de zaak.
 4. Garantie is uitgesloten indien de voor de zaken overeengekomen prijs niet integraal is voldaan.
 5. Gebreken ter zake waarvan een beroep op deze wordt gedaan dienen onverwijld schriftelijk aan EK Verkoop te worden gemeld. Onder ‘onverwijld’ wordt verstaan, uiterlijk zeven dagen na ontdekking van het gebrek, dan wel het moment dat dit gebrek redelijkerwijs ontdekt had moeten worden. Gebreken die hierna zijn gemeld vallen niet meer onder de garantie.

Artikel 7 Ontbinding/opzegging door Afnemer

 1. Niettegenstaande de kwalificatie van de overeenkomst met EK Verkoop heeft Afnemer geen recht op ontbinding als bedoeld in artikel 6:230o van het Burgerlijk Wetboek nu de overeenkomst ziet op consumentenkoop betreffende de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon zijn bestemd (art. 6:230p sub f, 1º BW).
 2. Ingeval van opzegging/annulering door Afnemer zal Afnemer de voor overeengekomen prijs moeten betalen, verminderd met de besparingen die voor EK Verkoop uit de opzegging voortvloeien, tegen aflevering door EK Verkoop van het reeds voltooide werk ten aanzien van de af te leveren zaak. Indien de prijs afhankelijk was gesteld van de werkelijk door EK Verkoop te maken kosten, wordt de door Afnemer verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die EK Verkoop zou hebben gemaakt.

Artikel 8 Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. EK Verkoop is niet aansprakelijk voor schade door gebreken aan de afgeleverde zaak.
 2. EK Verkoop is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan eigendommen van Afnemer en/of derden, noch voor letsel aan of overlijden van personen veroorzaakt door verwijtbaar handelen of nalaten van EK Verkoop, dan wel personen van wie hij zich bij de uitvoering van de werkzaamheden bedient, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van EK Verkoop of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. 
 3. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is EK Verkoop in voorkomende gevallen alléén aansprakelijk voor directe schade. EK Verkoop is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade.
 4. Voor zover er een verplichting bestaat tot vergoeding van schade, dan is de hoogte van de schadevergoeding in elk geval beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar desbetreffende verzekering in voorkomend geval wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar niet uitkeert of de schade niet onder een door EK Verkoop gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van EK Verkoop in dat geval beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken.
 5. Afnemer moet EK Verkoop uiterlijk binnen veertien dagen nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem/haar geleden schade melden.
 6. EK Verkoop is niet aansprakelijk en Afnemer kan geen beroep doen op garantie indien de schade is ontstaan:
 1. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of gebruik in strijd met de door u of namens EK Verkoop verstrekte instructies, adviezen e.d.;
 2. door ondeskundige bewaring (opslag) van de zaken;
 3. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan EK Verkoop verstrekte informatie;
 4. door aanwijzingen of instructies van of namens Afnemer;
 5. doordat door of namens Afnemer werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van EK Verkoop.
 1. Afnemer is verplicht al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
 2. Afnemer vrijwaart EK Verkoop van aanspraken van derden. Afnemer is gehouden EK Verkoop schadeloos te stellen voor alle kosten en schade die voor EK Verkoop ontstaan als direct of indirect gevolg van rechtsvorderingen welke door derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen EK Verkoop worden ingesteld. Afnemer is uit hoofde van de overeenkomst gehouden gevolg te geven aan een oproep in vrijwaring. Indien Afnemer tekortschiet in deze verplichting verkeert hij zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist direct in verzuim en is hij schadeplichtig voor alle geleden en nog te lijden schade van EK Verkoop, waaronder alle buitengerechtelijke kosten van rechtsbijstand en alle kosten van rechtsbijstand welke voor EK Verkoop opkomen gedurende de procedure. 

Artikel 9 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van EK Verkoop onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, pandemie, oproer, binnen- en buitenlandse onlusten, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, overstroming, wateroverlast, brand, stroomstoring en andere ernstige storingen in het bedrijf van EK Verkoop of dat van zijn leveranciers.
 2. Onder overmacht aan de zijde van EK Verkoop wordt tevens verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van EK Verkoop, van de door haar ingeschakelde derden, hulp personen of toeleveranciers of overige zwaarwegende reden aan de zijde van EK Verkoop.
 3. Ingeval van overmacht heeft EK Verkoop het recht om de overeenkomst middels een buitengerechtelijke schriftelijke verklaring te ontbinden of de nakoming daarvan op te schorten zonder tot nakoming dan wel enige schadevergoeding te zijn gehouden.

Artikel 10 Opschorting en ontbinding door EK Verkoop

 1. Indien Afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit deze overeenkomst, of in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging of liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht (van het bedrijf) van Afnemer, verkeert hij/zij van rechtswege in verzuim en heeft EK Verkoop het recht zonder sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de met Afnemer gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden, zonder dat EK Verkoop tot enige schadevergoeding gehouden is. Iedere tekortkoming – hoe gering ook – rechtvaardigt reeds een ontbinding door EK Verkoop.
 2. Ingeval van ontbinding van de overeenkomst door EK Verkoop heeft EK Verkoop recht op volledige schadevergoeding. Behoudens voor het geval EK Verkoop de omvang van haar schade anders wenst te berekenen, wordt de schade op voorhand gefixeerd op 100% van de vergoeding verschuldigd voor de (het) nog niet uitgevoerde (deel van een) overeenkomst. EK Verkoop heeft het recht producten die in het kader van een nog niet geheel uitgevoerde overeenkomst zijn geleverd terug te nemen tegen creditering van de daarvoor door EK Verkoop berekende kostprijs.

Artikel 11 Intellectuele eigendom

 1. EK Verkoop is en blijft rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voorkomen uit, verband houden met en/of behoren tot de door haar in het kader van de overeenkomst geleverde of vervaardigde tekeningen of zaken tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. De uitoefening van deze rechten is, zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst, uitdrukkelijk en uitsluitend aan EK Verkoop voorbehouden. Dit betekent, onder meer, dat Afnemer de door EK Verkoop gemaakte en/of vervaardigde tekeningen, zaken of onderdelen daarvan niet mag namaken, wijzigen, reproduceren e.d. zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EK Verkoop.
 2. Afnemer staat ervoor in dat de door hem/haar aan EK Verkoop verstrekte documenten en bestanden geen inbreuk maken op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden. Afnemer is aansprakelijk voor eventuele schade die EK Verkoop door dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart EK Verkoop voor aansprakelijkstellingen van deze derden.

Artikel 12 Geschillen, toepasselijk recht

 1. Klachtbehandeling vindt uitsluitend plaats door middel van het door EK Verkoop ingerichte gepersonaliseerde klantendossier, te raadplegen via het digitale portaal op de website van EK Verkoop.
 2. Op alle overeenkomsten en daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.
 3. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing op de overeenkomst.
 4. Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter in de vestigingsplaats van EK Verkoop.